Donderdag werden de cijfers bekend van meldingen van discriminatie in heel het land. Landelijk zien politie en antidiscriminatiebureaus een toename van meldingen. Veel hiervan gaan over discriminatie op basis van herkomst. Een zorgelijke trend. Ook in het Gooi zien we een toename. Het is belangrijk dat we iedereen motiveren discriminatie te melden en discriminatie in al haar vormen bestrijden. Hilversum BIJ1 schreef daarom een brief aan de gemeenteraad met een call to action. Lees de brief hieronder.

Geachte raadsleden van Hilversum,

Zoals u waarschijnlijk al ter ore is gekomen, zijn landelijk én lokaal de meldingen van discriminatie toegenomen. De landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, Discriminatie.nl, maakte gisteren hun bevindingen over 2019 bekend. Zij zien een toename van 1,4% van meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen. De politie registreerde 17% meer incidenten en het College van de Rechten van de Mens ontving 6% meer verzoeken en 11% meer vragen en meldingen. MiND ontving 19% meer meldingen van discriminatie op internet.

Het is nodig dat er nu actie wordt ondernomen om meer inclusie op de werkvloer, bij de woningbouw en bij sollicitaties te realiseren, maatregelen te nemen tegen discriminerende bedrijven, woningbouwverenigingen en instellingen, discriminatie bij gemeentelijke voorzieningen aan te pakken, antidiscriminatiebeleid vorm te geven en de meldingsbereidheid verder te vergroten.

Landelijke cijfers

Van de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen in het land gingen de meesten over discriminatie op de arbeidsmarkt. Bij ruim een derde van deze meldingen was sprake van discriminatie op grond van herkomst. Ook discriminatie op grond van geslacht (22 procent) en leeftijd (17 procent) kwamen relatief vaak voor in de meldingen over de arbeidsmarkt. Ook constateerde het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) een sterke groei van discriminatie in het onderwijs. Hier gaan de meeste meldingen evenzo over discriminatie op grond van herkomst (59 procent) en daarnaast op grond van handicap of chronische ziekte.

Belangrijk voor u als gemeenteraad is de constatering dat naast de arbeidsmarkt melders bij antidiscriminatievoorzieningen relatief vaak te maken krijgen met discriminatie als ze gebruik maken van collectieve voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld uitkeringen of gemeentelijke voorzieningen vallen. Ook bij commerciële dienstverlening is er daarnaast vaak sprake van discriminatie zoals onheuse bejegening in winkels of uitsluiting van bepaalde diensten.

Lokale cijfers

In het Gooi heeft Art. 1 fors meer meldingen op de discriminatiegrond ‘ras’ ontvangen. Dit zijn meldingen over ‘herkomst, huidskleur of etniciteit’. Een redelijk deel van de meldingen ging over discriminatie in buurt of wijk. Dit betreft vooral discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten. Daarnaast worden ook in het Gooi de meeste meldingen gemaakt over discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel op de werkvloer als bij sollicitaties.

Als grond van discriminatie valt op dat de meldingen van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte ook zijn toegenomen. Volgens het lokale discriminatiemeldpunt gaat het hier onder meer om meldingen over de weigering van een woningbouwvereniging om een woning aan te passen of meldingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om werkgevers die geen aanpassing willen realiseren om het werk voor personen met een beperking mogelijk te maken.

Meldingsbereidheid

De cijfers zijn een indicatie, maar het is nodig de meldingsbereidheid te vergroten om een realistischer beeld te krijgen van de omvang van discriminatie in het Gooi. Het totaal aantal meldingen was ‘slechts’ 83. Om ons heen constateren wij dat het antidiscriminatiemeldpunt niet bekend is, ofwel het toch niet de moeite waard wordt gevonden om discriminatie te melden. Begrijpelijk, want welk gevolg wordt er nu getrokken uit deze cijfers?

Hilversum BIJ1 riep zo het college vorig jaar zomer al op actie te ondernemen tegen etnisch profileren, een vorm van mensenrechtenschending en discriminatie door de politie. Maar het college gaf aan geen noodzaak te zien, omdat er te weinig meldingen waren. BIJ1 is van mening dat melden eigenlijk niet nodig zou moeten zijn alvorens we in actie komen, omdat we weten dat discriminatie overal in de samenleving op grote schaal gebeurt. Niettemin is de realiteit dat aantallen meldingen voor (witte) beleidsmakers blijkbaar pas een grond vormen om in actie te komen.

Nu actie

De cijfers laten zien dat de gemeente Hilversum en de regio Gooi en Vechtstreek nu eindelijk actief moeten beginnen met het bestrijden van discriminatie in al haar vormen en de meldingsbereidheid moeten vergroten. Wij schrijven u daarom met deze oproep om actie te ondernemen. Actie om:

  1. meer inclusie op de werkvloer te realiseren en discriminatie bij sollicitaties te bestrijden;
  2. toegankelijke woningen voor iedereen te creëren;
  3. maatregelen in te stellen tegen discriminerende bedrijven, woningbouwverenigingen en instellingen;
  4. discriminatie bij gemeentelijke voorzieningen aan te pakken; en
  5. de meldingsbereidheid te vergroten.

Het instellen van eigen gemeentelijk antidiscriminatiebeleid kan hiervoor een manier zijn. Samen met organisaties die expertise hebben inzake discriminatiebestrijding moet worden nagedacht over doeltreffende en duurzame methoden en oplossingen om discriminatie uit onze samenleving te bannen.

Wij hopen dat u, evenzeer als wij dat doen, waarde hecht aan een inclusief Hilversum en daarvoor samen actie wil ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Hilversum BIJ1

Meld discriminatie!

Melden van discriminatie in de Gooi en Vechtstreek kan hier.

Melden van etnisch profileren kan bij Controle Alt Delete.

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

BIJ1-kleurenbalk